::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01334/2018 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายนพพล แย้มเชี่ยวยน(0803244806) ซื้อของจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เมกาโฮม รังสิต ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย 30 ตุลาคม 2561 เวลา:12:00 น.-30 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นายบุญอนันต์ บุญสนธิ์ อนุมัติ
2 01332/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) เข้าตรวจศูนย์สระแก้ว ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา:06:00 น.-13 พฤศจิกายน 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวฉัตรวิมล ไตรโอสถ อนุมัติ
3 01329/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5445  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายบวร ชอบใจ(0991519132) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ประกอบการOTOPจังหวัดสระแก้ว โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ๑.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านคลองชล อ.วังสมบูรณ์ จ สระแก้ว ๒. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม ๕ หมู่๑๐ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 29 ตุลาคม 2561 เวลา:08:00 น.-29 ตุลาคม 2561 เวลา:20:00 น. นางสาวปรมาภรณ์ ทรัพย์กิจบำรุง อนุมัติ
4 01328/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ศูนย์ขายเมล็ดพันธ์พืช จังหวัดลพบุรี 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:07:30 น.-15 พฤศจิกายน 2561 เวลา:16:30 น. นายพิษณุ แก้วตะพาน อนุมัติ
5 01325/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เดินทางศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ พิษณุโลก Thailand 20 ธันวาคม 2561 เวลา:06:00 น.-22 ธันวาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวภาสินี ศรีกระจ่าง อนุมัติ
6 01322/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) ประ่ชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ Tha Kasem, Mueang Sa Kaeo District, Sa Kaeo, Thailand 30 ตุลาคม 2561 เวลา:14:00 น.-31 ตุลาคม 2561 เวลา:18:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ อนุมัติ
7 01319/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ไปให้ถ้อยคำ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ Tha Sai, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand 26 ตุลาคม 2561 เวลา:07:00 น.-26 ตุลาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางณัฐมน คำเงิน อนุมัติ
8 01318/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับเอกสารโครงการครูพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ถนน นารายณ์มหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง ลพบุรี ประเทศไทย 24 ตุลาคม 2561 เวลา:09:00 น.-24 ตุลาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวชญานิศ ศรีบุญสม อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 ... 886 955 ถัดไป »