::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00158/2018 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4122  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายจีรศักดิ์ พรมคำ(087-168-1365) เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะแนวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนในตำบล หนองแค อำเภอ หนองแค สระบุรี ประเทศไทย 24 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-24 สิงหาคม 2561 เวลา:12:00 น. นางสาวอัญชัญ ยุติธรรม เสร็จสิ้นการเดินทาง
2 00157/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) กิจกรรม BBL เทศบาลนครรังสิต Prachathipat, Thanyaburi District, Pathum Thani, Thailand 05 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-05 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
3 00156/2018 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ-656  ปทุมธานี ) คณะวิทยาการจัดการ นายอนุพนธ์ ทินนะลักษณ์(0962279196) เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้การพยากรณ์เชิงยุทธศาสตร์รองรับอนาคต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Seri Thai Road, Khlong Chan, Bang Kapi, กรุงเทพมหานคร Thailand 25 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:00 น.-23 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:30 น. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ เสร็จสิ้นการเดินทาง
4 00154/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) แข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Pracha Chuen Road, Thung Song Hong, Lak Si, กรุงเทพมหานคร Thailand 05 สิงหาคม 2561 เวลา:07:00 น.-05 สิงหาคม 2561 เวลา:16:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
5 00152/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-3973  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) กิจกรรม BBL สำนักงานเทศบาลนครรังสิต 04 สิงหาคม 2561 เวลา:07:30 น.-04 สิงหาคม 2561 เวลา:17:00 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ เสร็จสิ้นการเดินทาง
6 00151/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4126  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม () อบรมให้ความรู้การจัดการตลาดในชุมชน การสร้างร้านค้าออนไลน์ ความปลอดภัยในการใช้ Social Media และการบริหารจัดการตลาดในชุมชน วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองห้า 25 กรกฎาคม 2561 เวลา:08:00 น.-25 กรกฎาคม 2561 เวลา:17:00 น. นายชวลิต โควีระวงค์ ยกเลิก
7 00148/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ (Field trip) สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ถนน พระรามที่ 5 Dusit, กรุงเทพมหานคร Thailand 25 กรกฎาคม 2561 เวลา:07:30 น.-25 กรกฎาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางสาวสกุณา รุ่งอรุณ ยกเลิก
8 00147/2018 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 7587  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) เพื่อจัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์และการบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2561 ชุมชมหมู่ 6 ตำบลคลองห้า 06 สิงหาคม 2561 เวลา:08:00 น.-06 สิงหาคม 2561 เวลา:16:30 น. นางไพรินทร์ มีศรี เสร็จสิ้นการเดินทาง

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 ... 567 577 ถัดไป »