::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00063/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7463  ปทุมธานี ) โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ฯ นายมนตรี ยอดน้ำคำ (085-6639883) ไปประชุมที่เทศบาลนครรังสิต เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย 10 มกราคม 2565 เวลา:10:40 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางวาสนา ชูแช่ม อนุมัติ
2 00062/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) หารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ สระแก้ว Thailand 18 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-18 มกราคม 2565 เวลา:21:18 น. นางสาวอาทูล คูณศรี อนุมัติ
3 00061/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-7407  ปทุมธานี ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นายวิชัย เฮียงหล้า(0989735611) ศึกษาดูงาน สมบัติฟาร์ม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 24 มกราคม 2565 เวลา:07:00 น.-24 มกราคม 2565 เวลา:20:00 น. นางสาวกรรณิกา อัมพุช อนุมัติ
4 00060/2022 รถกระบะToyota (ทะเบียน บฉ.2237  ปทุมธานี ) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ นายสุทัศน์ แย้มพลอย(0659921434) ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุการเรียนการสอน ตลาดไท 11 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-11 มกราคม 2565 เวลา:18:00 น. นางสาวนูชรัฐ บาลลา อนุมัติ
5 00057/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ติดต่อขอรับเอกสารข้อมูลครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 10 มกราคม 2565 เวลา:12:00 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวสายพิน ทาทอง อนุมัติ
6 00056/2022 รถตู้Hyundai (ทะเบียน นค-5354  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายศักยาลักษณ์ ถาวรสินธุ์(0812902514) ยื่นขยายระยะเวลาฎีกา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย 10 มกราคม 2565 เวลา:09:00 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาวญานิกา เกิดละเอียด อนุมัติ
7 00055/2022 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) รับ-ส่ง ผู้บริหารจาก ม.เชียงใหม่ เพื่อทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 25 มกราคม 2565 เวลา:08:30 น.-25 มกราคม 2565 เวลา:19:30 น. นางสาวลภัสรดา จำนงมี อนุมัติ
8 00054/2022 รถ VanIsuzu (ทะเบียน กฉ 655  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายชวลิต เทษะนอก(0811462570) นำเอกสารให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามและจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรุงเทพและปริมณฑณ 10 มกราคม 2565 เวลา:08:00 น.-10 มกราคม 2565 เวลา:19:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 881 ถัดไป »