::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 00177/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) แนะแนวหลักสูตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 31 มกราคม 2563 เวลา:07:00 น.-31 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. นายศราวุฒิ โปนา ไม่อนุมัติ
2 00176/2020 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายอานนท์ วงศ์จันทะ(0927615916) ไปนิเทศนักศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Nakhon Ratchasima Road, Dusit, Dusit District, Bangkok, Thailand, กรมกิจการผู้สูงอายุ, กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 15 มกราคม 2563 เวลา:09:00 น.-15 มกราคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาววรรณลดา กันต์โฉม ไม่อนุมัติ
3 00142/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค 4124  ปทุมธานี ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายนภา แก้วเสทือน(098-5233436) ประชาสัมพันธ์คณะแนะแนวหลักสูตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ 14 มกราคม 2563 เวลา:12:00 น.-14 มกราคม 2563 เวลา:19:00 น. นางสาวพัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น ไม่อนุมัติ
4 00138/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5112  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) จิตอาสาบริการวิชาการเพื่อชุมชนและประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ คลองห้า จังหวัดปทุมธานี 24 มกราคม 2563 เวลา:08:00 น.-24 มกราคม 2563 เวลา:19:30 น. นายเนติวิทย์ วรรณโชติ ไม่อนุมัติ
5 00136/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) บริการวิชาการ อบต.หน้าไม้ หมู่ที่ 3 Na Mai, Lat Lum Kaeo District, Pathum Thani, Thailand 22 มกราคม 2563 เวลา:07:30 น.-22 มกราคม 2563 เวลา:19:30 น. นางสาวประกายรุ่ง โกมุติบาล ไม่อนุมัติ
6 00117/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อนำนักแสดงสาขาวิชาศิลปะการแสดงไปแสดงงานพิธีเปิดกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 11 มกราคม 2563 เวลา:12:00 น.-11 มกราคม 2563 เวลา:23:00 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ
7 00116/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5863  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) เพื่อนำนักแสดงสาขาวิชาศิลปะการแสดงไปแสดงงานพิธีเปิดกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 11 มกราคม 2563 เวลา:12:00 น.-11 มกราคม 2563 เวลา:23:30 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ
8 00109/2020 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0944263547) เพื่อนำนักแสดงสาขาศิลปะการแสดงไปแสดงงานพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยรังสิต ตำบล หลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี ประเทศไทย 11 มกราคม 2563 เวลา:12:00 น.-12 มกราคม 2563 เวลา:01:00 น. นางสาวนัฏภรณ์ พูลภักดี ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 65 ถัดไป »