::ระบบจัดการยานพาหนะ


ลำดับ รหัส รถยนต์ พนักงานขับรถ เรื่อง สถานที่ ว.ด.ป ผู้จอง สถานะ
1 01689/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย 23 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-23 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางสาวรัตติกาล มีเกาะ ไม่อนุมัติ
2 01685/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) รับส่ง ศ.ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ ถึงบ้านท่านเวลา 10.30 น. บ้านเลขที่ 153 ซอยพิบูลวัฒนา 12 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 29 พฤษภาคม 2562 เวลา:08:30 น.-29 พฤษภาคม 2562 เวลา:16:30 น. นางรัชพร คุตตะสิงคี ไม่อนุมัติ
3 01662/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) ประชุม/สัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-25 พฤษภาคม 2562 เวลา:15:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา ไม่อนุมัติ
4 01660/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-6748  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายธีรศักดิ์ โสสลาม(0877098994) ประชุม/สัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์กรุงเทพมหานคร 25 พฤษภาคม 2562 เวลา:06:00 น.-25 พฤษภาคม 2562 เวลา:15:00 น. น.ส.การะเกด เทศมหา ไม่อนุมัติ
5 01654/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) เพื่อรับ-ส่งวิทยากร ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 01 มิถุนายน 2562 เวลา:15:30 น.-01 มิถุนายน 2562 เวลา:19:30 น. นางสาวธิดา โยธากุล ไม่อนุมัติ
6 01647/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-5864  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายสุภชัย พาพวย(0631463853) พาอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติต่อวีซ่าและทำ re-entry และแจ้งยกเลิกใบอนุญาตทำงาน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 09 พฤษภาคม 2562 เวลา:09:00 น.-09 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:00 น. นางสาววรรนิษา ชูแก้ว ไม่อนุมัติ
7 01610/2019 รถตู้Toyota (ทะเบียน นค-4127  ปทุมธานี ) คณะครุศาสตร์ นายบรรเจิด ปานสอน(089-7866336) รับ-ส่งกรรมการติดตามฯ หมู่บ้านมหาดไทย พุทธมลฑลสาย 2 08 พฤษภาคม 2562 เวลา:07:00 น.-08 พฤษภาคม 2562 เวลา:14:00 น. นางสาววันดี น้ำทอง ไม่อนุมัติ
8 01605/2019 รถตู้Nissan (ทะเบียน นค-4668  ปทุมธานี ) ส่วนกลาง นายภคินทร์ พิมพาทอง(0896642394) เพื่อพาอาจารย์ต่างชาติไปต่อวีซ่าขออยู่ต่อ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปทุมธานี หมู่ที่ 7 Suan Prink Thai, Mueang Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 01 พฤษภาคม 2562 เวลา:09:00 น.-01 พฤษภาคม 2562 เวลา:12:00 น. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณหทัย กระแสเสน ไม่อนุมัติ

หน้า: « ย้อนกลับ 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 100 124 ถัดไป »